İnsan Hakları Belgeleri

Önsöz

Kopenhag Ölçütleri

Birleşmiş Milletler

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Ulusal veya Etnik, Dinsel veya Dilsel Azınlıklara Mensup Olan Kişilerin Haklarına Dair Bildiri

Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine Dair Uluslararası Sözleşme

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme

Soykırım Suçunun Önlenmesine ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme

DönüşHakkı

Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına li kin
Sözleşme

Kültürel Çeşitlilik Deklarasyonu

Avrupa Kültür Antlaşması

Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme

Avrupa Uyrukluk Sözleşmesi

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Diller Şartı

En İyi Oyun Blog