KAFFED Başkanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı.

Federasyonumuza bağlı derneklerimizden 51 başkan ya da yönetim kurulu üyesinin temsilci olarak katıldığı KAFFED Başkanlar Kurulu toplantısı 23 Ocak 2011 tarihinde 09:30 – 18:00 saatleri arasında Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Merkezinde yapıldı. Aşağıda yer alan 11 madde hakkında yönetim kurulu ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak;

  Madde 1- 11,12 Aralık 2010 tarihinde Bolu Koru otelde yapılan KAFFED l. Ortak Akıl Toplantısı ve orada yapılan öneriler değerlendirilerek;

      a-  Ortak Akıl Toplantılarına bölgelerde yapılacak toplantılarla devam edilmesi. Bu çerçevede 2.inci toplantının İstanbul’da yapılması,

b-  KAFFED yönetim kurulu tarafından kısa süre içerisinde hazırlanacak olan ve diasporada yaşayan Çerkeslerin taleplerini içerecek strateji belgesinin toplumumuzu temsilen yapılacak her görüşmede ve her açıklamada esas alınması,

c-  2011 Nisan-Mayıs aylarında KAFFED Kadın Kurultayının yapılması,

d-  Kimlik konusunda çalışma yapan bir akademik heyete 2011 yılı sonunda tamamlanmak üzere “Çerkes Kimliği ‘üzerine bir sosyolojik araştırma yaptırılması,

e-  Çerkes isminin toplumun geneli tarafından Türkiye’de Adige, Abaza, Ubıh ve diğer kardeş Kafkas halklarını kapsayan bir siyasi kimlik olarak algılandığının tekrar altı çizilmiş, ancak bazı bölgelerde yaşanabilecek hassasiyetlerin dikkate alınarak dernek adlarının değiştirilmesi konusunda acele edilmemesi ve (d) maddesinde bahsedilen ‘Çerkes Kimliği‘ araştırmasının sonucunun bu konuda yol gösterici olacağı,

  Madde 2- Son aylarda Kaberdey Balkar Cumhuriyetinde yaşanan ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde tüm Kafkasya’yı tehdit edebilecek terör olayları değerlendirilmiş ve;

a-   KAFFED’in,  KBC Cumhurbaşkanı Kanako’ya hitaben bir yazı hazırlanması, gelişmeler hakkında duyulan kaygıya vurgu yapılarak, her türlü terörün karşısında olduğumuzun ve sorunun hukuk devleti sınırları içinde alınacak tedbirlerle çözülmesi gerektiğine inandığımızın altının net bir şekilde çizilmesi,

b-   Şubat ayında yapılacak DÇB yönetim kurulu toplantısında ağırlıklı olarak bu konunun ele alınmasının talep edilmesi ve yönetime önerilecek önlemler paketinin oluşturulması,

c-   1990’ lı yıllarda Türkiye’de yaşanan benzer olaylardan çıkarılan derslerin KAFFED tarafından sivil halk ve yönetenler ile paylaşılması,

  Madde 3- Abhazya hükümetinin KAFFED’e tahsis ettiği arsa için bir kooperatif kurulması ve hazırlanacak proje çerçevesinde en kısa sürede konut  yapımına  başlanması,

  Madde 4- Derneklerimizde sürdürülmekte olan Adigece ve Abazaca kurslarının Halk Eğitim Merkezleri kanalıyla açılması için MEB’na verilen modül programlarının takip edilerek halk eğitim kanalıyla kursların açılmasının bir an önce hayata geçirilmesi; 19 Mayıs ve Erciyes Üniversitelerinde açılması için başvurulan Abazaca ve Adigece bölümlerinin takibinin yapılarak gerek görüldüğü takdirde yeniden YÖK nezdinde girişimlerde bulunulması,

  Madde 5- 21 Şubat Uluslararası Anadil Gününün KAFFED’e bağlı tüm derneklerde çeşitli etkinliklerle kutlanması,

  Madde 6- KAFFED 21 Mayıs sürgünü anma etkinliklerini geçen yıl Samsun, Adana, İzmir ve on bini aşan bir katılım ile Kefken’de yapmıştı. Kefken’deki altyapının giderek artan yoğunluğu kaldıramayacağı göz önünde bulundurularak bu yılki anmaların İstanbul Beşiktaş’a alınmasına; bunun aynı zamanda etkinliğin medya ve kamuoyuna daha fazla yansımasını sağlayacağı, önümüzdeki yıllarda Kefken’de anmalara devam edebilmek amacıyla  altyapı çalışmalarının tamamlanması için Belediye ile işbirliğine gidilmesi,

  Madde 7- Haziran ayında yapılacak genel seçimler değerlendirilerek 1/b maddesinde bahsi geçen strateji belgesinde yer alacak olan taleplerimizi seçildiği takdirde mecliste dile getirmeyi prensip olarak kabul eden Çerkes olsun olmasın tüm bağımsız yada partili adayların desteklenmesi,

  Madde 8- KAFFED’in, diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte oluşturulan “Demokratik Anayasa Platformu” içerisinde yer alarak, genel seçimler sonrası gündeme gelmesi beklenen yeni anayasa çalışmalarına  azami katkı sağlaması,

  Madde 9- İlki 2009 yılında ABD’den, Avrupa’dan, Türkiye’den, Suriye’den, İsrail’den, Adigey’den, Kaberdey’den ve Ürdün’den dil bilimcilerin katılımıyla Ürdün’de yapılan Adige dili kongresinin ikincisinin Ekim 2011 de KAFFED organizasyonu ile Türkiye’de yapılması,

  Madde 10- Ankara Kafkas Derneği Xabze komisyonunun yaptığı çalışmalardan sonra ortaya çıkan ve metinleri çoğaltılarak derneklerimize gönderilip katkıları istenen çalışmanın kitapçık haline getirilerek dağıtılması,

  Madde 11- Yeni yayınlanan Rusya Federasyonu Vatandaşlık Yasası kapsamında Adigey Cumhuriyeti’nin hazırlamış olduğu diasporaya yönelik sosyal, kültürel ve yatırım programlarından azami ölçüde faydalanmak için Adigey’deki yetkililer ile işbirliğine gidilmesi,

  Konularında yönetim kuruluna tavsiyede bulunuldu.

En İyi Oyun Blog