RF Başkonsolosluğu Ziyareti

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Başkanı Ümit Duman, KAFFED Başkan Yardımcısı Doğan Duman, KAFFED Sosyal İşler sekreteri Erdoğan Yaşar ve DÇB Y.K. üyesi Nahit Serbes Rusya Federasyonu Başkonsolosu’nu ziyaret ettiler.

Uzun bir tanışma ziyareti olarak geçen toplantıda, Başkonsolos’a KAFFED adına Anayasa Taslağı, İstanbul Kafkas Kültür Derneği ve DÇB adına da birer metin verildi.

Başkonsolosluğa Dernek Başkanımız Ümit Duman tarafından verilen yazılı metni aşağıda görebilirsiniz.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

*******************

Rusya Federasyonu
İstanbul Başkonsolosluğu

Sayın Başkonsolos

Öncelikle görüşme talebiniz için teşekkür ederiz.. Dünyanın politik gelişim seyri, bölgemizin içinde bulunduğu değişimler, bu değişimlerin olumlu, olumsuz etkileri; Türkiye Diasporasının bu gelişmelerden nasıl etkilendiği ve son tahlilde Türkiye Çerkes diasporasının pozisyonları, anavatandaki gelişmeler bilindiği gibi uzun uzun, belki de farklı tahliller, değerlendirmeler gerektirecektir.Son dönemlerde Çerkes diasporasını en çok meşgul eden gündem, 2014 Sochi Kış Olimpiyatları nedeniyle 21 Mayıs soykırım ve sürgünü ile ilişkilendirilmesidir. Elbette Rusya Federasyonu ve anavatandaki soydaşlarımızda konuya ilişkin gelişmelere farklı tonlarda hassasiyet gösteriyorlar. Bu hassasiyet farklı politikalar üretmeyle kendini gösteriyor, gösterecektir. Bu farklı politikaların hem evrensel insani değerler hem de Rusya’nın yapısıyla ilişkilendirilip genel olarak olumlu veya olumsuz olması mümkündür. Bilindiği gibi Rusya Federasyonunun devlet yapısı “Hiyerarşik bir Federal yapıdır”. Hiyerarşik Federal yapıdaki sistemler de kendi içlerinde farklılıklar barındırır. Burada önemli olan anavatanda “hakların” alttan gelen bir mücadele ve talep sonucu elde edilip edilemediğidir (bu anlamda bir konsensus olup olmadığıdır). Merkezden verilen haklar, ilişkili olarak her zaman (veya belli zamanlarda) geri alınabilirler.

Bunlar merkezi güçle, çevre-yerel politik gücün uyumu, uyumsuzluğu ve ihtiyaçları nedeniyle değişebilir. Ancak belirleyici olan hiyerarşinin tepesindeki merkezi güçtür (istisnalar hariç). Bu anlamda evrensel değerler ve haklar her zaman merkezin inisiyatifinde verilir veya alınırlar. Bu yapının değişimi v.s konumuz dışı… Aynı şekilde bildiğiniz gibi Çerkesler in büyük çoğunluğu diasporada yaşamaktadır. Bu anlamda hepimizin RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞI SAYILMAMIZ GEREKTİĞİNİ anlıyoruz. Başka bir yorumun stratejik olarak RF’nin ve Çerkes Diasporası’nın karşılıklı çıkarlarına uymadığını düşünüyoruz. Rusya’nın yeni nüfus politikasında da özel ayrımların giderek ırkçılık gibi extrimist, çağdışı yorumlara yol açacağını düşünüyoruz. Çarlık Rusya sının politikalarının sonucu olan soykırım ve sürgün geçmişte önceki Devlet başkanlarında Syn Yeltsin tarafından dile getirilmiştir. Bu ifadenin halklar arası dostluk için, diasporamız için çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bu olayın üçüncü ülkeler ve güçlerce kullanılmasına taraf değiliz. Rusya nın bu konuda üstüne düşen görevler olduğunu, Çerkeslerin anavatanlarına dönüşleri ve vatandaşlık haklarının eksiksizce kendilerine verilmesinin gerkliliğine inanıyor ve bekliyoruz. Bizler intikamcı bir yaklaşımla değil güçlü Rusya’nın halkımız ve diasporamıza Anayasasındaki ilgili madde 15/4 deki gibi uluslararası anlaşmaları ön plana alan, evrensel değerlere öncelik veren madde 17/1, 17/ 2, 29, 55, 62, 69, 71, 72’inci maddelere göre BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki, 2007’de deklare edilen Yerli Halklar Hakları Deklerasyonundaki hakları tanımasını beklemekte, talep etmekteyiz.… Bizler her türlü şiddet ve benzeri yöntemlerden yana değiliz. Düşmanlık temelinde bir mücadele ile hak kazanma amacında değiliz. Ayrıca güçler dengesi anlamında da bunun ne kadar dengesiz olduğunu görüyoruz. 16 Mayıs da DUMA’da diaspora temsilcileri ile yapılan toplantıda da belirtildiği gibi problemleri kendi içimizde çözebilmeliyiz. Bu yeteneği, bu gerekliliği, bu iradeyi gösterebilmeliyiz. Son yıllarda çıkarılan kararnameler ve kanunlarla, Federal Cumhuriyet niteliğindeki statüler, valiliklere indiriliyor.. Buna göre de ev alma, iş yeri açma, yatırım yapma ve yerleşme zorlaştırılıyor. Pasaport edinme, pasaportun niteliği hepsi merkeze bağlandı… bunların temel gerekçesi terör vs. değil, ekonomik olarak yerel ve merkezi otoritenin farklı kaygılarla işbirliğine zorlanması…Siyasi yapının seçim dışı ve atamalarla olması, yöneticilerin bölge insanı ve coğrafyasının çıkarlarına, mevkilerini ve konumlarını tercih etmelerini karşılıklı olarak getiriyor.. Rusya nın kendi iç işi diyerek hakların budanması, diasporayı ve Çerkes halkının kendi anayurdunda özgürce gelişimini engelliyor. Uygulamalar diasporayı anavatandan soğutmak-uzaklaştırmak ve ürkütmek sonuçlarına götürüyor. Buda diasporanın daha bir radikal olmasına, anti-Rus olmasına yol açıyor.. Evrensel değerler, barış ve demokrasi bizlerin Rusya ve anavatan ile ilişkilerde taleplerimizin ana başlıklarıdır. Buna göre Türkiye diasporasının talepleri: 1-Çerkeslerin anavatana koşulsuz dönüş hakkının tanınması. 2-Geri dönüşün teminini sağlayacak ve geri dönüşe teşvik edecek mekanizmaların geliştirilmesi. Bizler daha iyi hayat koşulları ve anavatan arasında seçim yapmak durumunda değiliz. Her ikisi de bizlerin doğal hakkıdır. A-Diasporadaki her Çerkes’e pasaport verilmesi b-Diasporadaki anadilde Çerkeslerin eğitimi için gerekli teknik yardımın sağlanması 3-Anavatanda anadil, kültür ve tarih gibi rehabilitasyon sağlıyacak enstitülerin kurulması 4-Anavatana dönmek isteyenlere yerleşim yeri ve ekonomik destek sağlanması. 5-Geçmiş ile ilgili problemler nedeniyle, Rusya’nın Sibirya sürgünlerine uyguladığı özel tazminler uygulayan bir statü tanıması… 6-Çerkeslere yaşadığı ülke vatandaşlığı hakkını koruma kaydıyla çifte vatandaşlık hakkının verilmesi..

Görüşmelerimizin yararlı ve sürekli olması düşüncesiyle, çalışmalarınızda başarılar dilerim..

Saygılarımla
ÜMİT DUMAN
YK BAŞKANI İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

En İyi Oyun Blog