ЕПЛlАНЭ ГУКЪИНЭ DÖRDÜNCÜ DERS

Adigebze de dilin ses dili olması nedeniyle sesler aynı zamanda birer sözcüktürler. Birkaç sesten oluşan sözcükler aslında ifade ettiği şeyi anlatan dizili sözcüklerdir.

Bu nedenle her sesin anlatmak istediğine seslerin anlamlarından  gidilebilir. Seslerin hangi kurallara göre işlediği de sesler anlaşıldıkça kendini ortaya  koyar. Cümleler genel olarak karmaşık gibi görünse de onun nedeni dil değildir.

Bizim kök kelime dil öğrenimine şartlanmışlığımız ile ilgilidir.Basit bir örnek olması bakımından mesela at sözcüğünü ele alalım. At ama nereye atalım. Altına üstüne yanına yere bir çoğulun içine veya bir çevirmenin içine gibi detaylar ses yani  sözcük olarak birleşir ve yeni sözcük oluşur. Kısaca açıklama yapılmış olur.

Buradan da anlaşılacağı üzere telaffuz önem arzeder. Telaffuzu ses çıkışları  çok iyi çalışılmadan ifade etmek mümkün görünmez. En ufak ses farklılıkları  sözcüğün anlamını değiştirir.

 

Дж джTürkçe c sesi ile aynı sesi verir, cı diye okunur.

 

джы джэ джаджанэджабэджыдэ
джэдшэмэдж шэджбзаджэбзаджэнаджэ

 

джыoku
джыдэnacak
джанэgömlek
еджэнbirini çağırmak
еджэнokumak
джабэyamaç
джэдtavuk
шэджderin olmayan
бзаджэyaman ( dili kırıcı olan)

 

Дз дзdz seslerinin bileşeni şeklinde bir sestir, dzı şeklinde okunur,
ses öğreticiden alınmalıdır.

 

дзыдзэдзадзубадзэдэдзэтедзэ
идзэхэдзнэдз быдз зыщыдзэ дэдзейпыдзэ

 

дзэ ordu
дзэdiş
дзыat (emir)
бадзэsinek
зэрыдзэнdüğümlemek
дзажэkaburga
псыдзэsel
дзахъэseyrek dişli
сэbıçak
дзасэşiş

 

Г гTürkçe g sesi ile aynıdır, gı diye okunur , bu dilde bu sesin geçtiği
sözcükler yoktur. Diğer dillerden giren sözcükleri yazmak için kullanılır.

 

Гу гуgu tek ses birbirine ulanmış şekildedir, guı diye okunur.

 

гу гуэгуагуапэгуанэпагуэдагуэ
нагуэджэгу гуэгушгукъинэ гумахэ гуэдз

 

гуkalp
гуэkeskin olmayan, sivri olmayan
гуапэmutluluk
гуауэmutsuzluk
пагуэucu küt olan
нагуэgözleri iyi görmeyen
джэгуoyun, düğün
гукъинэders , alınması gereken ibret, hatırlanması gerekli şey
гумахэyufka yürekli
гуэдз buğday

 

l Kendisi herhangi bir sesi göstermez. Önüne geldiği sesli harfleri
kesik ve kısa okutur. Sonuna geldiği sessiz harfleri de ezik okutur.

 

 lыlуэрыlуатэlуданэ lупэlунэ
жыlэ жаlэжеlэпыlэ lэнэ lэдэгушыlэlудэ

 

ağız
lданэiplik
lущабэhoş, yumuşak sesli
lупэdudak
lуэрыlуатэsöylene gelen hikayeler . Sözlü edebiyat
гушыlэşaka
lэнэmasa
lэдэkerpeten
пыlэşapka
жыlэsöyle
жеlэsöylüyor
жаlэsöylüyorlar
жиlащsöyledi
жаlащsöylediler

 

Мыр джыдэщBu nacaktır.
Ар жанщO keskindir.

 

Джыдэр жан хьэмэ дзагуэ?Nacak keskin mi yoksa kör mü?
ДзагуэщKör. (keskin değil)

 

Динэ и набдзэхэр сыту дахDinenin kaşları ne güzel.
Динэ идзэхэри дахэщ.Dine’nin dişleri de güzeldir.

 

 

Хэт и набдзэхэр дахэ?Kimin kaşları güzel?
Динэ и набдзэхэр дахэщDine nin kaşları güzeldir.

 

Мыр сыт?Bu nedir?
Ар джэдщO tavuktur.
Мыр хэт и джэд?Bu kimin tavuğu?
Ар нанэ и джэдщO ninenin tavuğudur.
Динэ джэдхэр джэдэщым шэDine tavukları kümese götür.

 

Мыр lэнэщ.Bu masadır.
lэнэр дахэщMasa güzeldir.

 

Уэ анэшхуэ уиlэ?Senin büyük annen var mı?
Анэшхуэи адэшхуэи си!эщ.Büyükannem de büyükbabam da var.

 

Динэ уи анэшхуэр дэнэ щыlэ?Dinenin büyükannesi nerede?
Хадэм итщBahçede.

 

Динэ, уи адэр дэнэ щыlэ? Dinenin babası nerede?
Бжэlупэм lутщKapının önünde.

 

Мыр мыlэрысэщ.Bu elmadır.
Мыlэрысэр сыту дахэ. Elma ne güzel.
Мыlэрысэр сыту инElma ne büyük.
Сыту инушхуэ.Ne kadar kocaman.

 

Мы мыlэрысэхэр хэт и мыlэрысэ?Bu elmalar kimin elması?
Ахэр Нэжан и мыlэрысэхэщOnlar Nejan’ın elmalarıdır.

 

Ben İstanbulda okuyorum.
Сэ Истанбул сыщоджэ.
Уэ Истанбул ущоджэ.
Ар Истанбул щоджэ
Дэ Истанбул дыщоджэ.
Фэ Истанбул фыщоджэ
Ахэр Истаебул щоджэхэ.
Ben İstanbulda okudum
Сэ Истанбул сыщеджащ
Уэ Истанбул ущеджащ.
Ар Истанбул щеджащ
Дэ Истанбул дыщеджащ
Фэ Истанбул фыщеджащ
Ахэр Истанбул щеджахэщ.

 

Ben İstanbulda okuyacağım.
Сэ Истанбул сыщеджэнущ.
Уэ Истанбул ущеджэнущ.
Ар Исьанбул щеджэнущ.
Дэ Истанбул дыщеджэнущ.
Фэ Истанбул фыщеджэнущ.
Ахэр Истанбул щеджэнухэщ.
Ben İstanbulda okurum.
Сэ Истанбул сыщеджэнщ.
Уэ Истанбул ущеджэнщ.
Ар Истанбул щеджэнщ.
Дэ Исьанбул дыщеджэнщ.
Фэ Истанбул фыщеджэнщ.
Ахэр Истанбул щеджэнхэщ.

 

Мазэ дэнэ щеджэрэ?Maze nerede okuyor?
Ар Истанбул щоджэO İstanbulda okuyor

 

Уэ дэнэ ущеджэрэ?Sen nerede okuyorsun?
Сэ Анкара сыщоджэ. Ben Ankara’da okuyorum.

Burada açıkça görüldüğü gibi isimlerin de olmak de okumak
gibi durumları fiil başına gelen щ ön eki ile veriliyor.

Мыlэрысэр дэнэ щыпшха?  Elmayı nerede yedin?
Хадэм щысшхащBahçede yedim.

 

Мы усэ дахэр дэнэ щыптха?Bu güzel şiiri nerede yazdın?
Унэм щыстхащ.Evde yazdım.

 

Шей дефэн?Çay içermiyiz?
Дефэнщ İçeriz.
Дэнэ дыщефэн?Nerede içeriz?
Унэм дыщефэнщ.Evde içeriz.
Хадэм дыщефэнщ.Bahçede içeriz.

 

Шей фефэн?Çay içermisiniz?
Дефэнщ.  İçeriz.
Дэнэ фыщефэн?Nerede içersiniz?
Унэм дыщефэнщ.Evde içeriz.

 

Дэнэ ущытхэрэ?Nerede yazıyorsun?
lэнэм сыщотхэMasada yazıyorum.

 

Фышхэн?Yemek yermisiniz?
ДышхэнщYeriz.
Дэнэ фыщышхэн?Nerede yersiniz?
lэнэм дыщышхэнщ.Sofrada (masada ) yeriz.

 

Сэ си мыlэрысэр lэнэм щысшхынущBen elmamı masada yiyeceğim.
Уэ щэ?Ya sen?
Сэри lэнэм щысшхынущ.Ben de masada yiyeceğim.
Сэ хадэм щысшхынущ.Ben bahçede yiyeceğim.

 

Мыlэрысэ пшха?Elma yedin mi?
Мыlэрысэр пшха?Elmayı yedin mi?
Уи мыlэрысэр пшха?Elmanı yedin mi?
Уи мыlэрысэхэр пшха?Elmalarını yedin mi?
Мыlэрысэ дахэ пшха?Güzel elma yedin mi?
Мыlэрысэ дахэр пшха?Güzel elmayı yedin mi?
Уи мыlэрысэ дахэр пшха?Güzel elmanı yedin mi?
Уи мыlэрысэ дахэхэр пшха?Güzel elmalarını yedin mi?
Сшхащ.Yedim.

 

Мыlэрысэ шхы. Elma ye.
Шей ефэ.Çay iç.
Шэ ефэSüt iç.
Псы ефэ.Su iç.
Мыlэрысэр умышхElma yeme
Мы мыlэрысэр умышхBu elmayı yeme
Шей уемыфэÇay içme.

 

Шейр уемыфэжÇayı içip bitirme.
Мыlэрысэр умышхыж.Elmayı yiyip bitirme.

 

Мыlэрысэр Данэ ишхыжащ.Elmayı Dane yiyip bitirdi.

 

Псынэм псы дыщефэн?Gözeden su içelim mi?
Дыщефэнщİçelim.( orada )

 

Хадэм мыlэрысэ щытшхын?Bahçede elma yiyelim mi?
Щытшхынщ.Yiyelim.
ЩыфшхYiyin.( Orada)

 

Шей фефэÇay için.
Шэ фефэ.Süt için.
Псы фефэSu için.
Мыlэрысэ фшхы.Elma yiyin.

 

Мыlэрысэ зырыз фшхыж.Birer elma daha yiyin.
Шей зырыз фефэж.Birer çay daha için

 

пharfi önü ucu ifade eder дз– harfi de atmayı takmayı anlatır

 

пыдзэucuna tak пыдз — ucunda takılı olan şeyi ucundan at

 

Мыlэрысэр Данэ хуэдзElmayı Daneye at.
Мыlэрысэр хадэм идзэ.Elmayı bahçeye at.(içine)
Мыlэрысэр хадэм идзElmayı bahçeden at.(içinden)
Нанэ шей хуэхьNineye çay götür
Дадэ мыlэрысэ хуэхьDedeye elma götür.
Уи анэм псы хуэхь.Annene su götür.
Данэй шэ хуэхьDaneye de süt götür.
Сэр lэнэм тедзэ.Bıçağı masaya at.(üzerine)
Сэр lэнэм тедз.Bıçağı masadan at.(üzerinden)

Telaffuzları iyi öğrenilmesi gereken anlamları ileride kendiliğinden anlaşılacak sözcükler

тедзтедзэидз идзэ дэдз дэдзэ хэдзхэдзэ щыдз
щыдзэlудз  lудзэ тедза идзаядзападзахуадзащадза
дадзаиридзаиредзэтридзатредзэгуапэгуанэгуащэпагуэ
нагуэдагуэ фагуэдзагуэ

En İyi Oyun Blog